Om Sápmi Salasta

Medverkande konstnärer 2019-20 är Per Enoksson, Sonya Kelliher Combs, Sissel M Bergh och Julie Edel Hardenberg.

Residensprogram för urfolkskonstnärer

Sápmi Salasta är ett treårigt utvecklingsprojekt som sträcker sig från hösten 2019 till våren 2022. Syftet är att utveckla ett permanent residens i Västerbotten för urfolkskonstnärer, med samarbetspart­ners och samverkan i hela Sápmi och i det arktiska området.

Projektets ambition är att stärka det samiska konst- och kulturlivet samt förbättra möjligheter för konstnärer att skapa och presentera konst i hela Västerbotten. Projektet ska skapa en mot­vikt och ett komplement till de befintliga konst­närsdrivna, privata och offentligt finansierade verksamheter som idag ligger fysiskt centrerat till länets kuststäder. Residenset riktar sig till urfolkskonstnärer i det arktiska området för att skapa möjligheter för möten och utbyte och därigenom även bidra till den internationella konstscenen för urfolkskonstnärer.

Ett nomadiskt residens

Organisationen och formen av Sápmi Salasta är en viktig del av residenset. Sápmi Salasta är ett nomadiskt residens, till skillnad från ett traditionellt residens med en plats och en vistelse. Residensperioden är uppdelad i två omgångar, med en vistelse under hösten och en under efterföljande vår. Till varje period bjuds 3-4 konst­närer in. De reser tillsammans till flera orter i länet och besöker platser, verksamheter och deltar i sammanhang med anknytning till sam­tidskonst och urfolk. Vistelsen på hösten ska ge möjlighet till inspiration och möten konstnärerna emellan och med människor på platserna som besöks. Vårens vistelse fokuserar på presentation och att dela med sig av de intryck, upplevelser och reflektioner som konstnärerna gjort under den första vistelsen. Genom resan­det får de besökande konstnärerna en bild av Sápmi och Västerbotten och målet är också att deras besök ska stimulera framväxten av nya mötes- och presenta­tionsplatser och skapa fler möjligheter till att visa och producera konst för konstnärer verksamma i länet.

En arbetsgrupp med urfolkskonstnärer utgör den konstnärliga ledningen och ska säkerställa att residenset fokuserar på urfolkens situation och möjligheten att verka som konstnär med urfolksbakgrund. Arbetsgruppen består under 2020 av:

Tomas Colbengtson, internationellt etablerad konst­när och adjunkt på Konstfack i Stockholm, initiativtagare till Sápmi Salasta.
Britta Marakatt Labba, internationellt etablerad konstnär som engagerat sig i förstudie och utveckling av Sápmi Salasta.
Gunvor Guttorm, fd rektor för Samiska högskolan i Kautokeino och professor i Duodji.
Dan Jåma, internationellt etablerad fotograf och dokumentärfilmare.

Sápmi Salasta är en utveckling av pilotprojektet Urfolksspår som genomfördes i Granö 2018-19. Initiativtagare var kulturföreningen Sjungaregården tillsammans med Tomas Colbengtson och kulturföretaget TYP Kulturkapital. Urfolksspår finansierades av Kulturbryggan och Granö Beckasin. Sedan hösten 2019 är Museum Anna Nordlander och konstkonsulenten i Västerbotten projektägare.

Projektet genomförs i samarbete med Iaspis och Aejlies – Samiskt centrum. Finansieras av Kulturrådet, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och Storumans kommun.

 

För mer information kontakta Ida Hansson, projektledare för Sápmi Salasta.

                    

 


 

Residence program for indigenous artists

Sápmi Salasta is a three-year development project running from autumn 2019 to spring 2022. The aim is to develop a permanent residence in Västerbotten for indigenous artists, with partners and collaborations throughout Sápmi and in the Arctic.

Sápmi Salasta’s ambition is to strengthen the Sami art and culture, and to improve the opportunities for artists to create and present art throughout Västerbotten. The project will create a counterbalance and a complement to the existing artist-run, private and publicly funded activities that today are physically centred in and around the county’s coastal cities. The residency is directed towards indigenous artist in the arctic, the aim is to contribute to the international arena for  indigenous artists.

A nomadic residence

The organization of Sápmi Salasta and the form is an important part of the residence. Sápmi Salasta is a nomadic residence. Unlike a traditional residence with one place and one stay, the residence is divided into two parts, with one visit in the fall and one in the following spring. For each residence 3-4 artists are invited. They travel together to several places in the county where they visit sites and take part in activities related to the context of the indigenous people of Sápmi, the main focus being contemporary art through the indigenous perspective.

The autumn visit provides the opportunity for inspiration and meetings between the artists and with people at the places visited. During spring the residence focus on presentation and sharing of the experiences and reflections made by the artists during their first visit. By travelling, the visiting artists get a view of Sápmi and Västerbotten, with the objective that their presence will stimulate the emergence of new venues and lead to opportunities for artists working in the county to show and produce art.

The artistic management consists of a group of indigenous artists. They will ensure the residence focusing on the situation of indigenous people and the opportunity to work as an artist with an indigenous background. The artistic management consists of:

Tomas Colbengtson, internationally established artist, lecturer at Konstfack in Stockholm, initiator of Sápmi Salasta.
Britta Marakatt Labba, an internationally established artist, engaged in the pilot study and development of Sápmi Salasta.
Gunvor Guttorm, former principal of the Sami University of Kautokeino and professor of Duodji.
Dan Jåma, internationally established photographer and documentary filmmaker.

Sápmi Salasta is a further development of the pilot project Urfolksspår, which was carried out in Granö 2018-19. The initiator was the cultural association Sjungaregården together with Tomas Colbengtson and the cultural company TYP Kulturkapital. Urfolksspår was financed by Kulturbryggan and Granö Beckasin. Since the fall of 2019, Museum Anna Nordlander and the regional visual arts coordinators in Västerbotten have been project owners.

The project is being carried out in collaboration with Iaspis and Aejlies – Sami center. Funded by the Swedish Arts Council, Region Västerbotten, Skellefteå Municipality and Storuman Municipality.

For more information, please contact Ida Hansson, project manager for Sápmi Salasta.